ВАУЧЕРИ ЗА ОДМОР У СРБИЈИ 2020.

ЈП Пошта Србије је објавило упутство за добијање ваучера за одмор у Србији 2020. године

Министарство трговине, туризма и телекомуникација подстиче развој домаћег туризма кроз доделу ваучера за услуге смештаја у угоститељским објектима, у трајању од најмање пет ноћења, изван пребивалишта корисника ваучера.

Попуњена пријава и пратећа документација подносе се само на шалтерима Поште на територији целе Републике Србије.

Образац за пријаву може се преузети са сајта www.mtt.gov.rs или добити на шалтеру Поште.

Пријављеним лицима која су стекла право на ваучер, Министарство преко Поште доставља ваучере лично на адресу у виду вредносног писма.

Пријава се подноси лично и мора бити потписана од стране подносиоца Пријаве, осим за лица из тачке 5, 6, 8 и 9 Пријаве (право на помоћ-пензионо, право на помоћ-социјално, пали борци и ратни и војни инвалиди).

Рок за подношење пријава је до 15. октобра 2020. године.

 

Уз Пријаву обавезно је приложити:

 - личну карту/пасош или фотокопију личне карте/пасоша;

- потврду о резервацији;

- одговарајућу потврду о стицању права, и то:

корисници права на пензију подносе пензиони чек, копију решења о оствареном праву на пензију, односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију;
радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од 60.000 динара месечно подносе оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац или оригинал платни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава;

за све остале категорије, корисник није у обавези да достави доказ о остваривању права за доделу ваучера за субвенционисани смештај.

Уколико за малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава наведене услове, Пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ), уз пријаву се прилаже одговарајући доказ о статусу законског заступника.

За сва наведена лица обавља се провера испуњености услова преко овлашћених институција.

 

Важне напомене:

Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи.

Вредност ваучера износи 5.000 динара.

Корисник ваучером плаћа само услугу смештаја. Ваучером није могуће плаћање услуга исхране, пића, здравствених и других услуга, боравишне таксе и др.

Уколико укупна цена пружене услуге смештаја прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити сопственим средствима.

Ваучери за одмор у Србији, поред основних елемената, садрже одштампане податке о кориснику ваучера (име презиме, адреса, ЈМБГ).

Извор: ЈП Пошта Србије