временска прогноза


°C

Београд

YAHOO_WEATHER_
Влажност %
С,
  YWeather by psd-loft.com

календар

март 2018
пусчпсн
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

ПРОТЕСТ

 

П Р О Т Е С Т

САДАШЊИХ И БУДУЋИХ ПЕНЗИОНЕРА

ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА

четвртак 22. фебруара 2018. у 12.05

ТРАЖИМО ПРАВЕДНУ СРБИЈУ И ПОНИШТАВАЊЕ НЕУСТАВНИХ И НЕМОРАЛНИХ ЗАКОНА

СТАВИМО ТАЧКУ НА ПЉАЧКУ

ИСКАЖИМО НЕЗАДОВОЉСТВО!!!

 

ЗБОГ НЕПОНИШТАВАЊА ЗАКОНА О СМАЊЕЊУ И НЕУСКЛА-ЂИВАЊУ ПЕНЗИЈА, ЗБОГ УРУШАВАЊА ФОНДА ПИО, ЋУТАЊА УСТАВНОГ СУДА, НАЧИНА НА КОЈИ РТС ИЗВЕШТАВА О ПЕНЗИЈАМА И ДИСКРИМИНАЦИЈИ ПЕНЗИОНЕРА, КАО И ПРЕДИЗБОРНИМ МАНИПУЛАЦИЈАМА КОЈЕ ВЛАСТ ВРШИ С ПЕНЗИОНЕРИМА

СПРЕЧИМО  УМАЊИВАЊЕ НАШИХ СТЕЧЕНИХ ПРАВА!

- КАД НЕПРАВДА ПОСТАНЕ ЗАКОН -

ПРОТЕСТ ЈЕ НАША ДУЖНОСТ! -

 

ПОЗИВАМО СВЕ ГРАЂАНЕ ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖЕ!!!

 

 

 

Удружење синдиката  пензионера                                        Удружење синдиката пензионисаних 

                     Србије                                                                                      војних лица Србије

ПУНОМОЋЈЕ АДВОКАТУ

Адвокат

ЈАСМИНА Љ.БЕЛИЋ

Поштански фах 155, Пошта Београд 6

 011/2455-963, 064/611-35-60

E-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

_______________________________________________________

ПУНОМОЋЈЕ

 

            Овим пуномоћјем ја доле потписани овлашћујем  Јасмину Белић – ЈМБГ 0809977715249, адвоката из Београда, ул. Чумићева број 1, МБ: 56120661, ПИБ: 109059717,   да ме заступа, те да предузима све правне и фактичке радње пред судовима, државним органима, Фондом за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије, да поднесе тужбу, да улаже правне лекове, поднесе предлог за извршење ради принудне наплате, да ме заступа у поступку спровођења извршења пред јавним извршитељем, државним органима, привредним субјектима и Владиним агенцијама, све у моју корист и за мој рачун, а ради заштите мојих права насталих применом Закона о привременом уређењу начина исплате пензија (Сл. гласник РС 116/14).

  

          Даље специјално опуномоћујем Јасмину Белић – ЈМБГ 0809977715249, адвоката из Београда, ул. Балканска број 2, МБ: 56120661, ПИБ: 109059717 да у моје име и за мој рачун може да сачини трошковник, те да заприми све трошкове парничног и извршног поступка који припадају адвокату сходно важећој Адвокатској Тарифи а који се досуђују од супротне стране након успеха у судском поступку, те трошкова спровођења извршења пред јавним извршитељем, а све на текући рачун број 200-2822660101033-87 који се води код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

            Сагласан сам да, адвоката Јасмину Белић из Београда у свим наведеним поступцима може мењати Бојовић Петар, адвокат из Београда, као и сви адвокатски приправници чији су принципали Јасмина Љ. Белић и Бојовић Петар.

            Све што опуномоћени предузму по основу овлашћења из овог пуномоћја, сматраћу за своје.

 

 

 

У Београду,                                                                                                      Овлашћење даје :

 

дана: __________ године.                                                           ______________________

                                                                                                                           читко попунити

 

                                                                                            из ...............................................,                 

 

Тел: .........................................            ул. __________________            број.................

 

            ЈМБГ__________________                 Бр.л.к.__________________

 

 

 

                                                                           UGOVOR O ZASTUPANJU

Zaključen dana  ______.2017.g.između:

 

 1. ________________________ ( u daljem tekstu: Vlastodavac)

      i

2.     Advokata Jasminе Belić iz Beograda, Ulica Balkanska broj 2. MB: 56120661, PIB: 109059717 ( u daljem tekstu: Punomoćnik)

 

                                     UVODNE ODREDBE

                                  Član 1.

Ugovorne strane su se sporazumele da punomoćnik za vlastodavca vrši usluge zastupanja pred svim sudovima, državnim organima, Fondom za penzijsko i invalidsko  osiguranje Republike srbije, javnim izvršiteljima, privrednim subjektima i Vladinim agencijama, a u postupku zaštite prava vlastodavca nastalih primenom Zakona o privremenom uređenju načina ispalta penzija.

OBAVEZE PUNOMOĆNIKA

                                        Član 2.

Punomoćnik će po nalogu vlastodavca, izradjivati i podnositi zahteve, tužbe, predloge za izvršenje, sastavljati pravne lekove, platne naloge, podnositi krivične prijave inicirati i druge postupke pred nadležnim organima, te preduzimati radnje zastupanja pred nadležnim sudovima i drugim organima.

Punomoćnik je dužan da sve informacije i podatke dobijene od vlastodavca čuva kao profesionalnu-advokatsku tajnu, ne samo za period dok ovaj ugovor važi nego i nakon prestanka važenja ovog ugovora.

                                                                                 OBAVEZE VLASTODAVCA

                                                                                               Član 3.

Vlastodavac je obavezan da punomoćniku blagovremeno pruži na uvid svu

neophodnu dokumentaciju, kao i da pruži sve informacije neophodne za

adekvatno i blagovremeno zastupanje.

                                                                   NAKNADA ZA IZVRŠENE USLUGE

                                                                                     Član 4.

Ugovorne strane su se sporazumele da vlastodavac neće snositi troškove na ime naknade za obavljene usluge, niti druge troškove koji mogu proizaći iz postupaka pred sudskim i drugim državnim organima.

Punomoćnik ima pravo da kao naknadu za svoj rad zaprimi sve troškove parničnog i izvršnog postupka, kao i drugih postupaka pred državnim organima, koji pripadaju advokatu shodno važećoj Advokatskoj tarifi, a koji se dosuđuju od suprotne strane nakon uspeha u sudskom ili drugom postupku.

                                                                      ZAVRŠNE ODREDBE

                                                                                 Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da ovaj ugovor zaključuju na neodređeno vreme sa otkaznim rokom od 30 dana.

Ugovor stupa na snagu dana __________. godine.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri istovetna primerka od kojih su po dva za svaku ugovornu stranu.

 

 

VLASTODAVAC:                                                                       PUNOMOĆNIK:

 

_______________                                                               __________________