ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Обавештење о праву на наплату трошкова обраде кредита

од пословних банака

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ ОБАВЕШТАВА СВЕ СВОЈЕ ЧЛАНОВЕ, СВЕ САДАШЊЕ И БУДУЋЕ ПЕНЗИОНЕРЕ И ЧЛАНОВЕ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА ДА ИМАЈУ ПРАВО НА НАПЛАТУ ТРОШКОВА ОБРАДЕ КРЕДИТА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ПОНИШТАЈ КРЕДИТА У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА.

Право на наплату трошкова обраде кредита имају сви чланови Синдиката који су подигли кредит, без обзира да ли је он отплаћен или није, јер је Врховни Касациони Суд заузео став да су пословне банке незаконито наплаћивале трошкова обраде кредита, као и да су кредити закључени у швајцарским францима ништавни.

Пословне банке су дужне да наплаћене трошкова врате корисницима кредита са каматом од дана плаћања па до исплате, а да кредите уговорене у швајцарским францима уподобе са курсом ЕUR.

Наплата овог потраживања врши се судским путем, подношењем тужбе против пословне банке.

Обавештавамо све садашње и будуће чланове УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ да је Синдикат пензионера закључио уговор са Адвокатском канцеларијом, чиме су створени услови за вођење судског спора без плаћања било каквих трошкова, и без ризика од плаћања трошкова у случају да спор буде решен негативно по члана синдиката.

Адвокатска канцеларија се обавезала да сноси следеће трошкове:

·                    Све трошкове судских такси који настану током трајања поступка

·                    Све трошкове судских вештака

·                    Све остале трошкове који настану током трајања поступка

Адвокатска канцеларија је преузела ризик плаћања трошкова, и у случају да спор буде изгубљен, тако да је вођење судског поступка за члана синдиката потпуно бесплатно и без ризика од плаћања било којих трошкова уколико спор буде изгубљен.

Ради покретања судског поступка и израчунавања износа на који члан Синдиката пензионера има право на наплату, потребно је у Канцеларију УСПС доставити следећу документацију:

1. Уговор о кредиту (фотокопија)

2. План отплате кредита (фотокопија)

3. Потписану пуномоћ и споразум са Адвокатском канцеларијом (биће достављени од стране синдиката)

 

Прикупљање потребне документације и прослеђивање Адвокатској канцеларији оганизоваће Удружење синдиката пензионера Србије, о чему ће сви заинтересовани чланови синдиката бити благовремено обавештени.

Сви судски спорови водиће се пред Београдским судом, услед уговорене месне надлежности а Адвокатска канцеларија са којом смо закључили уговор има капацитет за заступање свих чланова синдиката пензионера, широм Србије.

Председник

Михајло Радовић

 

УСПС, Дечанска 14 / VII спрат                                                                    

           Тел. 062-8542-060

           понедељак, среда, петак од 11 - 13 ч