КРИВИЧНА ПРИЈАВА

Против председника Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Данила Вујичића и чланова Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Весне Ковачевић Станковић, Вука Вујановића, Весне Челић, Марка Којића, Зорана Михајловића и Василија Белобрковића

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Ул.Катанићева бр.15а

Београд

 

КРИВИЧНА ПРИЈАВА

Против:

- Председника Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Данила Вујичића и чланова Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Весне Ковачевић Станковић, Вука Вујановића, Весне Челић, Марка Којића, Зорана Михајловића и Василија Белобрковића

Што су:

I

- У Београду дана 29.03.2019. године одговорна лица, пријављени Данило Вујичић као председник Управног одбора РФ ПИО, Весна Ковачевић Станковић, Вук Вујановић, Весна Челић, Марко Којић, Зоран Михајловић и Василије Белобрковић као чланови Управног одбора РФ ПИО, у стању урачунљивости, искоришћавањем свог положаја и овлашћења, прекорачењем граница својих овлашћења нанели  Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање имовинску штету у висини од 1.000.000,00 (једанмилион) евра у динарској противредности на тај начин што су на седници Управног одбора донели одлуку о измени правилника о располагању непокретностима РФ ПИО 08/2 бр.022.2-1/9 противзаконито применивши одредбе Закона о јавној својини којима је прописано да се непокретности у државној односно јавној својини могу након неуспешне продаје у поновном надметању продавати испод њихове тржишне вредности у висини од 80% односно 60% од њихове почетне продајне цене иако су средства Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у приватној својини, а не у државној нити јавној својини, након чега су дана 24.07.2019. године донели одлуку о отуђењу непокретности бањског комплекса „Жубор“ у Куршумлијској бањи 08/2 бр.022.1-1/34 за износ од 1.415.836,00 евра, што је за 1.000.000,00 (једанмилион) евра мање од утврђене тржишне вредности бањског комплекса „Жубор“ у Куршумлијској бањи који чине Хотел „Жубор“ површине 16.500м2 и други објекти, као и земљиште  у површини од око 5,9 хектара на основу које одлуке  је објављен јавни оглас за продају предметних непокретности и описаним радњама су нанели имовиснку штету у износу од 1.000.000,00 евра Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање при чему су делујући као саизвршиоци били свесни свога дела и хтели његово извршење,

 

- чиме су учинили кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из чл.234. ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33. Кривичног законика

 

II

 

- У Београду дана 24.07.2019. године, одговорна лица пријављени Данило Вујичић као председник Управног одбора РФ ПИО, Весна Ковачевић Станковић, Вук Вујановић, Весна Челић, Марко Којић, Зоран Михајловић и Василије Белобрковић као чланови Управног одбора РФ ПИО, у стању урачунљивости, искоришћавањем свог положаја и овлашћења, прекорачењем граница својих овлашћења нанели  Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање имовинску штету у за сада неутврђеном износу већем од 1.500.000,00 динара на тај начин што су на седници Управног одбора донели одлуку о отуђењу непокретности – земљишта површине 8.426 м2 у својини оштећеног РФ ПИО које чини катастарска парцела 2041 КО Врањска бања за износ од 252.564,21 евра иако се на овом земљишту налази објекат изграђен по прибављеној грађевинској дозволи, на основу које је објављен оглас о отуђењу описане непокретности, а излагање продаји изграђеног земљишта без продаје објекта је противзаконито, па су на тај начин нанели имовинску штету оштећеном РФ ПИО у износу вредности грађевинског објекта која није утврђена али је већа од 1.500.000,00 динара при чему су делујући као саизвршиоци, били свесни свога дела и хтели његово извршење

 

- чиме су учинили кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из чл.234. ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33.  Кривичног законика

 

 

Предлажем Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду

 

- да пријављене саслуша у својству осумњичених на околности извршења наведених кривичних дела,

 

- да потом донесе наредбу о спровођењу истраге против пријављених за наведена кривична дела

 

- да позове и саслуша овлашћеног представника РФ ПИО ради давања изјаве о придруживању кривичном гоњењу и постављању имовинскоправног захтева

 

- да прибави и прочита извештаје из казнене евиденције за пријављена лица

 

- да у својству сведока испита Валеријана Кадијевића помоћника директора сектора за имовинске послове, пројектовање и заступање у РФ ПИО на околности које су њему познате у вези са описаним поступањем пријављених, околностима које су доношењу описаних одлука претходиле и евентуалној улози других одговорних лица у својству саучесника, подстрекача или помагача пријављених за извршење наведеног кривичног дела,

 

- прочита писмене доказе приложене уз ову кривичну пријаву, а по потреби прибави и друге доказе релевантне за расветљавање околности почињених кривичних дела.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Пријављена лица, председник и чланови Управног одбора РФ ПИО, су донели описане одлуке о измени правилника о располагању непокретностима РФ ПИО „усклађујући“ га наводно са изменама закона о јавној својини иако имовина Фонда за ПИО представља приватну својину, а не државну или јавну својину, на које облике својине се искључиво односе одредбе Закона о јавној својини, па и његове измене што представља противзаконито поступање којим су омогућили да се од стране истих лица донесе одлука о отуђењу бањског комплекса „Жубор“ у Куршумлијској бањи по цени за 1.000.000,00 евра нижој од цене коју је као тржишну одредио Градски завод за вештачења у Београду. Ову су учинили у намери да нанесу имовинску штету Републичком фонду ПИО, а потенцијално да у истом износу прибаве противрпавну имовиснку корист купцу овог комплекса.

 

Поред тога огласили су продају објекта виле „Милица“ која је правоснанжном одлуком Републичке агенције за реституцију бр.46-019941/14 од 05.03.2019. године враћена у својину Ани Васић и др. из Куршумлијске бање, као наследницима браће Васић којима су предметне непокретности национализоване.

 

Такође су огласили продају непокретности – земљишта које је у поступку реституције што такође Закон о враћању национализоване имовине и обештећења изричито забрањује.

 

Исти пријављени су донели одлуку о продаји земљишта које чини кат.парц. бр.2041 КО Врањска бања у површини од 8.426,00 м2 пропустивши да наведу да је на том земљишту на основу грађевинске дозволе изграђен објекат површине 3.148,00 м2 спратности П+5 у власништву РФ ПИО и Републике Србије. Противзаконито је продавати изграђено земљиште, напротив по закону је једино могуће продавати објекат заједно са земљиштем на коме је изграђен јер земљиште следи судбину објеката изграђених на њему уколико су изграђени законито што је овде случај.

 

Описане одлуке су пријављени донели иако су им истакнуте чињенице о противзаконитости њиховог поступања биле предочене у више наврата писменим путем од стране помоћника директора сектора за имовинске послове, пројетковање и заступање у РФ ПИО Валеријана Кадијевића и у којима су били посебно упозорени на правне последице овако незаконитог поступања у виду ништавости оваквих располагања и штете коју ће претрпети Републички фонд ПИО. Тачније, писмено су упозорени на дан 10.05.2018. године, 15.05.2019. године, 02.08.2019. године и 16.09.2019. године.

 

Несумњиво је да су доносећи противзаконите одлуке и поред благовременог упозорења о последицама оваквог поступања пријављени поступали са умишљајем и свешћу о заједничком деловању у циљу наношења имовинске штете оштећеном Фонду ПИО и противправне имовиснке користи купцу, односно купцима описаних непокретности.

 

Сматрамо да се ради о кривичним делима са елементима корупције па предлажемо Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду да предузме кривично гоњење против пријављених ради утврђивања и доказивања постојања битних обележја бића кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица из чл.234. ст.3. у вези ст.1. у вези ст.33. Кривичног законика и кривице пријављених.

 

Подносилац кривичне пријаве

Председник УСПС

Михаило Радовић

Ул. Дечанска бр.16, 7 спрат

Београд