У СУСРЕТ КОНГРЕСУ СССС

Резолуцијa

о материјалном, социјалном и друштвеном положају пензионера

Крајем јуна ове године, одржаће се Конгрес Савеза самосталних синдиката Србије. - Једна од тема Конгреса биће и живот српских пензионера

Материјални и социјални положај пензионера је на веома ниском нивоу, са тенденцијом даљег погоршавања. Уколико се настави оваква политика према пензионерској популацији, може се очекивати да ће пензије бити све ниже, до њиховог свођења на ниво социјалне помоћи.

 

Осетљиву популацију бивших запослених и чланова синдиката прате удружени фактори ризика: старост, сиромаштво, болест, усамљеност и изолованост.

Неспровођењем претходне Националне стратегије о старењу (2006 – 2015) и непостојање нове дозвољено је колективно економско насиље и понижавање огромне популације пензионера.

Полазећи од потребе да се стање у области пензијског и инвалидског осигурања мора мењати ради успостављања одрживог система, 16. Конгрес Савеза самосталних синдиката Србије доноси

Резолуцију

о материјалном, социјалном и друштвеном положају пензионера

Систем пензиjско-инвалидског осигурања је подржављен и урушен, а Фонд ПИО претворен у проточни бојлер за дистрибуцију пензија. Најпре су потрошена огромна средства ПИО, акумулирана у ранијем периоду када је Србија имала једног пензионера на три и више запослених, затим је узурпиран део средстава који је по Закону о приватизацији, припадао пензионом Фонду, па је распродавана непокретна имовина (бање, одмаралишта, лечилишта и друго) да би и средства доприноса за ПИО била претворена у буџетску ставку и директно уплаћивана у буџет.

И својина пензионог фонда је такође подржављена, а именовањем већине представника владе у Управни одбор ПИО извршена је потпуна мајоризација при одлучивању уз доношење Правилника о располагању имовином Фонда.

Због свих нагомиланих проблема, Савез самосталних синдиката Србије инсистираће да се:

- приступи изради новог Закона о пензијском и инвалидском осигурању;

- заустави свака продаја имовине изграђене средствима Фонда ПИО, измени Правилник Фонда о располагању имовине, као и да се евидентира укупна имовина Фонда ради враћања на управљање Фонду који ту имовину мора ставити у функцију остваривања добити, уз организовање компетентног менаџмента;

- на основу утврђене или процењене вредности имовине која је улагана у изградњу бројних објеката у земљи, а које данас користе сви грађани обезбеди учешће Фонда ПИО у власништву јавних предузећа, грађевинском земљишту, градској ренти и другим фондовима на бази чега би се прибавила додатна средства за потребе Фонда ПИО и тиме  растеретио буџет Републике а систем учинио одрживим;

- промени структура Управног одбора Фонда ПИО кога треба да чине представници запослених (осигураника), пензионера и државе у равноправном односу, уз успостављање Надзорног одбора;

- из Фонда ПИО, изместе сва давања која немају карактер пензија;    

- утврди механизам враћања одузетог дела пензија које су умањиване на основу неуставног Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, јер пензија није милостиња већ радом стечено имовинско право.

*****

Користећи богато радно и животно искуство својих пензионисаних чланова, Савез самосталних синдиката Србије и даље ће давати пуну подршку досадашњем деловању Синдиката пензионера Србије јер су наведени задаци заједнички.