ПЕНЗИОНЕРИ О ПРОДАЈИ БАЊА И РХ ЦЕНТАРА

 

         Ставови пензионерских синдиката и удружења Србије поводом продајебања и РХ центара

         Поводом продаје бања и РХ центара последњих 7 година, дакле од свог оснивања, УСПС био је веома ангажован, предлажући другачија решења од понуђених  начина приватизације.

 

- Влади Републике Србије, председници госпођи Ани Брнабић
- Министарству за рад, борачка и социјална питања, госпођи Дарији Кисић Тепавчевић, министарки
- Министарству финансија, господину Синиши Малом, министру
- Министарству привреде, госпођи Анђелки Атанасковић, министарки
- Министарству правде, госпођи Маји Поповић, министарки

 

ПОВОДОМ НАСТАВЉАЊА АКТИВНОСТИ НА ПРОДАЈИ БАЊА У СРБИЈИ, ОБАВЕШТАВАМО ВАС О СЛЕДЕЋЕМ

Ставови пензионерских синдиката и удружења Србије поводом продаје бања и РХ центара

Поводом продаје бања и РХ центара последњих 7 година, дакле од свог оснивања, УСПС био је веома ангажован, предлажући другачија решења од понуђених  начина приватизације.

Тако су организоване две Трибине - Округла стола, децембра 2016. и децембра 2017.год. уз активно учешће компетентних познаваоца проблема бања и РХ центара,стручњака, професора универзитета и других активиста.

Организатори последњеТрибине били су: Синдикат пензионера Србије; Синдикат пензионера"Независност"; Удружење бања Србије; Удружење специјализованих здравствених установа за превенцију инвалидности и рехабилитацију; Савез самосталних синдиката Србије.

Нажалост на предлоге, ставове и закључке са тих скупова надлежни органи нису јавно реаговали, мада је у једном периоду била обустављена продаја бања и РХ центара.

С обзиром да је продаја настављена у 2020.год. и да се поводом исте огласио и Савет за борбу против корупције својим "Извештајем о располагању објектима специјалних болница за рехабилитацију у својини Републичког фонда за ПИО и државној односно јавној својини", сматрали смо потребним да подсетимо на наше ставове и опредељења. Утолико пре што је Савет углавном потврдио те ставове и што сматрамо да до наведених пропуста и аномалија наведених у Извештају не би долазило да су уважавани наши предлози.

У складу са тим сматрамо да треба одмах обуставити започете приватизације и поништити оне које су спроведене на незаконит начин.

Сматрамо да се не може дозволити продаја којом се губи намена и циљ због чега су такви објекти изграђени, нити дозволити продаје на такав начин и у бесцење, имовине која није ни државна ни јавна својина, већ оних који су стварали издвајањем из доприноса за ПИО, дакле својина пензионера.

 

1. Сходно закључцима са поменуте трибине поново предлажемо Влади РС да донесе дугорочни свеобухватни Програм стратегију развоја бања и РХ центара

Треба имати у виду да се ради о великом природном и друштвеном богатству, које треба користити за развој како региона у коме се налази, тако и целокупне заједнице, о богатству за чије коришћење је заинтересован велики број грађана. Према неким проценама вредност непокретне имовине у бањама је преко 5 милијарди еура. Продаја бањско лечилишног комплекса није исто што и продаја једног предузећа, јер има шире друштвене импликације.

При изради Програма треба узети у обзири "Полазне основе за реструктуирање Фонда ПИО" које је сачинила комплетна радна група Фонда ПИО 2012 и 2013.год.

 

2. Предлажемо надлежним органима да одустану од досадашњег начина решавања проблема бања и РХ центара продајом и отуђењем имовине пензионера стеченом издвајањем средстава из доприноса за ПИО ради изградње објеката у бањама и РХ центрима.

Сматрамо да је питање власништва над овом имовином коначно решено бројним судским пресудама којима је оспорена намера државе да се по аутоматизму укњижи као власник бања и РХ центара а посебно Одлуком Врховног касационог суда којом је заузет обавезујући правни став да Фонду ПИО припада право својине на непокретностима које је изградио средствима пензионера.

Сматрамо да треба престати са покушајима да се обезбеди формални легалитет за распродају бања и РХ центара, Одлукама Управног одбора Фонда чији је састав и са тим циљем измењен.

 

3. Потребно је променити структуру Управног одбора Фонда ПИО и вратити управљачка права власницима капитала како би са истим   целисходно и рационално управљало.

Изменама Закона о ПИО од 2014.год. број чланова УО Фонда од 21 сведен је на 7, од којих је 4 пректично именује Влада, чиме је обезбеђена већина при одлучивању. Представници корисника права осигураника и послодаваца сведени су на по једног представника. Тако је омогућено да УО доноси Одлуке које су у супротности са његовим дугорочним интересом.

На основу Одлука доношених неколико година уназад, могло би се закључити да је тако конципиран УО да би се лакше распродале бање и РХ центри. Тако су доношене Одлуке о уступању неких објеката Дирекцији за имовину у циљу продаје и то на основу Правилника о располагању имовином коју је исти УО усвојио.

Изменама Закона о ПИО укинут је Надзорни одбор, кога треба вратити јер је онемогућен надзор и контрола рада Фонда.

Подржављење УО и Фонда ПИО има далекосежне последице око 1.700.000 пензионера су заинтересовани за судбину имовине Фонда ПИО и како се распоређују средства намењена за пензије, а око 2.300.000 запослених за судбину средстава која издвајају за ПИО. У садашњој ситуацији око 4 милиона грађана је лишено могућности да макар и посредно утичу на судбину средстава која су издвајали и сазнања како се њима располаже.

 

4. У циљу рационалног управљања имовином Фонда ПИО и довођења у функцију да остварује добит и очувања већинског власништва, потребно је формирати Дирекцију за управљање имовином, коју би водио  компетентан, способан менаџмент.

Досадашња пракса је показала да то не може УО а поготову од како је подржављен. У ситуацији смо да УО уместо да доноси Одлуке у складу са Законом и Статутом Фонда и да се стара о увећању имовине он доноси Одлуке којима се лишава исте или је умањује.

Такође је показао неодговорност за старање о имовини после враћања у власништво Фонда ПИО након судских одлука, чиме је њена вредност умањивана а фиксни трошкови плаћени средствима пензионера.

Постоје бројни примери код европских држава како се такви фондови конституишу и како остварују профит и увећавају средства намењена за пензије, па та искуства треба користити.

 

5. Потребно је укинути Правилник УО о располагању имовином Фонда ПИО којим је омогућено преношење имовине на друге органе у циљу продаје испод тржишне вредности .

 

6. Продају специјализованих болница за рехабилитацију треба обуставити имајући у виду здравс т вени аспект јер би био угрожен здравствени систем РС а лечење и рехабилитација онемогућена или знатно отежана.

Потребно је поништити Одлуке о изузимању здравствених објеката из здравственог система РС, као што је учињено са Врањском бањом, којом је избрисана из мреже здравствених установа РС, а на основу Уредбе Владе РС од 18.06.2020. год.

Карактеристично је да се све то догађа у време пандемије короне, када убедљиво наш здравствени систем показује сву своју виталност и надмоћ над здравственим системима на западу, у циљу да нови власник може да одустане од здравствене намене ако му иста доноси мањи профит.

Карактеристично је и да се Врањска бања са земљиштем и свим својим објектима продаје у тренутку када је болница препуна ковид болесника. Продаје се болница која је под заштитом државе, као грађевинско културно добро изузетне вредности, које се по Закону не може продавати.

Карактеристично је да здравствена струка и наука ћути на све ово, што се може оправдати натчовечанским напором у борби са короном. Па ипак здравство мора дати свој суд о распродаји својих објеката, са становишта здравствене заштите али и са социјалног и економског аспекта.

 

7. Све досадашње продаје бања, рехабилитационих центара и других објеката где је Фонд ПИО био власник, поништити уз утврђивање одговорности и санкција за оне који су учествовали у овим трансакцијама.

 

Позивамо Владу РС да одустане од досадашњег начина решења проблема бања и рх центара и да се јасно, прецизно и транспарентно изјасни о садашњем систему ПИО и ком правцу и како ће се убудуће развијати и за каква решења ће се залагати. То нам је у овом  тренутку непознато и до тога се није могло докучити ни у експозеу  Председнице приликом инагурације а ни у изјавама одговорних политичара. Предузимане мере у последње време као што су повећања пензија тз. Швајцарска  формула, казнени пенали за превремени одлазак у пензију па и умањење пензије ради економске стабилизације, су само сегменти система, али без визије каква је будућност система.

Треба имати у виду да ни један системски Закон као Закон о ПИО за последњих 20 год. није толико мењан допуњаван, крпљен, тако да је изгубио своју конзистентност, па је потребно донети нови и целовит.

Парцијалне мере које су предузимане последњих година укључујући развлашћивање Фонда од своје имовине, упућују на  помисао да се жели напустити постојећи систем ПИО и свести на административну службу, која издаје решења и исплаћује пензије, који је неко други утврдио а пензионери се претварају у социјалну категорију о којима брине држава према својим могућностима.

Уједно, организације Синдиката пензионера и Удружења пензионера Србије подржавају активност и напоре Савета за борбу против корупције у циљу отклањања аномалија у располагању и газдовању имовином Фонда ПИО, константоване у извештају, и да се измене неки системски прописи и одлуке које су омогућиле да до њих дође, па позива надлежне органе да у том циљу предузму неодложне и потребне мере које је Савет предложио.

 

У Београду, 23. 4. 2021. године

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ